پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی با منشاء گره دهلیزی بطنی

پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی با منشاء گره دهلیزی بطنی

پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی   با منشاء گره دهلیزی بطنی

پاورپوینت انواع دیس ریتمی های قلبی   با منشاء گره دهلیزی بطنی

40اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی

 

 

1- جانشین ( بدنبال عدم کفایت گرهSA  (

2- بلوکها ( بدنبال عدم کفایت گره AV (

 

 

انواع A.V. BLOCK:

درجه  1

 

درجه  2

 

درجه  3 CHB))

 

 

انواع B.B.B:

1-RBBB

2- LBBB

3-LAHB

4-LPHB

 

 


خرید آنلاین