پاورپوینت انواع صفات خدا (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت انواع صفات خدا (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت انواع  صفات خدا  (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت انواع  صفات خدا  (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

 

 

18اسلاید

 

از دانشجو انتظار داریم بعد از اتمام این درس به اهداف ذیل نایل شود:

  1. صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کند.
    1. وجه تقسیم به ثبوتی و سلبی را بیان کند.

 

  1. صفات ثبوتی و سلبی را برشمرد.

 

  1. مراتب سه گانه علم الهی را به همراه دلایل آن توضیح دهد.
  1. علم الهی را از منظر آموزه های دینی توضیح دهد.

خرید آنلاین