پاورپوینت وجود خدا درس چهارم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت وجود خدا درس چهارم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت وجود خدا درس چهارم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت وجود خدا درس چهارم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

 

 

17اسلاید

 

از دانشجو انتظار داریم بعد از اتمام این درس به اهداف ذیل نایل شود:

  1. 1نظرات گوناگون درباره وجود خدا را شرح دهد.
  1. دیدگاه قرآن درباره وجود خدا را توضیح دهد.
  1. سه ویژگی امور فطری را برشمرد.
  1. با دو قسم امور فطری آشنا شود.
  1. فطرت خداشناسی و خداجویی را توضیح دهد.

 


خرید آنلاین