پاورپوینت اقتصاد مهندسی تلخیص درس دکتر محمد باقر نوبخت

پاورپوینت اقتصاد مهندسی تلخیص درس دکتر محمد باقر نوبخت

پاورپوینت اقتصاد مهندسی  تلخیص درس دکتر محمد باقر نوبخت

پاورپوینت اقتصاد مهندسی  تلخیص درس دکتر محمد باقر نوبخت

 

 

 

85اسلاید

    اقتصاد مهندسی 
Engineering Economics

معرفی چند اصطلاح در اقتصاد مهندسی

بهره (Interest): هزینه استفاده از سرمایه را بهره گویند. همانطور که هزینه استفاده از نیروی کار با دستمزد و هزینه استفاده از زمین و ساختمان با اجاره مشخص می شود.

نرخ بهره (Interest Rate): در محاسبات اقتصادی میزان بهره با نرخ آن تعیین می گردد. نرخ بهره درصدی است که به ازای استفاده از سرمایه برای یک دوره معین که معمولاً یکسال است در نظر گرفته می شود.

بطور مثال اگر نرخ بهره در یک عملیات پولی 10 درصد باشد میزان بهره مربوط به 100 واحد پول در یکسال 10 واحد خواهدبود.

اصطلاحاً  به سرمایه اولیه، ”اصل“ و به بهره ایجاد شده ”فرع“ می گویند.

 

ارزش زمانی پول (Time value of money): امکان پذیری تعلق بهره به پول، ارزش آن را همراه با زمان افزایش می دهد. به طوریکه اگر نرخ بهره i درصد فرض شود، 100 واحد پول پس از یکسال (100+i) درصد خواهدبود.

تعادل (Equivalence): وجود تغییر ارزش پول نسبت به زمان، همواره تعادلی بین مقادیر کمی پول در زمانهای مختلف وجود دارد. به طوریکه با فرض نرخ بهره i درصد، ارزش 100 واحد پول در زمان حاضر برابر با (100+i) واحد از همان پول در یکسال بعد خواهدبود.

 

نرخ بازگشت سرمایه (Rate of return): به میزان ارزش اضافه شده 100 واحد پول پس از یکسال فعالیت سرمایه گذاری، نرخ بازگشت سرمایه می گویند. به طور مثال اگر کل مبلغ  دریافتی ناشی از سرمایه گذاری 100 واحد پول در یکسال برابر (100+r) واحد پول باشد، نرخ بازگشت سرمایه (ROR) برابر با r است.

 


خرید آنلاین