پاورپوینت موکورومایکوزیس

پاورپوینت موکورومایکوزیس

پاورپوینت موکورومایکوزیس

پاورپوینت موکورومایکوزیس

 

28اسلایدهمراه باتصویر

 

موضوع:


موکورومایکوزیس

 

اسامی مترادف :


زیگومایکوز،فیکومایکوز،هایفومایکوز

 

عامل بیماری،اکولوژی،انتشار:

ارگانیسم های عامل بیماری متعلق به راسته ی موکورال ورده ی زیگومیست می باشد.                                                                                                                      

مهمترین جنس های موکورومایکوز:

1)Rhizomucor  Mortierella

2)Rhizopus  

 

3)Absidia

4)Mucor

5)Syncephalastrum

 

 

سه گونه ی زیر از بین عوامل بیماریزا شایعترند:

1)R.oryzae

2)R.arrhizus

3)A.corymbifera


خرید آنلاین