پاورپوینت مایستوما یا مادورا فوت

پاورپوینت مایستوما یا مادورا فوت

 پاورپوینت مایستوما   یا مادورا فوت

  پاورپوینت مایستوما   یا مادورا فوت      

 

 

17اسلاید

تعدادی از اسلاید ها به زبان انگلیسی است


 Mycetomaمایستوما                   

         Madurafoot           

   یا مادورا فوت     

 

žیکی از مهم ترین بیماری قارچی زیر جلدی است که برای ایجاد بیماری باید یک زخم عمقی ایجاد شود . یک عفونت گرانولوماتوز مزمن همراه با تورم ولی بدون درد است که دارای ضایعات پلی فیستولیزه بوده (فیستول : کانال چرکی ) و از این ضایعات چرک ، خون و گرانول خارج می شود گرانول ها یا سفید و سیاه اند یا رنگی هستند.          

خرید آنلاین